Visszaküldés és visszatérítés

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül
indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató
hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e
költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más
költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi
kár megtérítését.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti
jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget
a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására
vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen
sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14
napon belül.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy
Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató
elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott
küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton,
vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti
meg.

Szolgáltatót nem terheli jogszabályban előírt kötelező jótállás biztosításával kapcsolatos
kötelezettség.

Elállási jog gyakorlásának a menete:
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a
Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
- Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől
számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az
elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás
dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
- A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A
határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát
nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
- A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket,
amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
- Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban
történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az
elállási joggal